Ortopedska pomagala » Orfit sistemi »

ORF.2.5. SPOLJAŠNJI ANTISPASTIČNI SPLINT RUČJA I ŠAKE

SPOLJAŠNJI ANTISPASTIČNI SPLINT RUČJA I ŠAKE

Indikacije:
Prevencija kontraktura fleksora rucja i prstiju
Inhibicija hipertonusa

Individualna izrada