Intraoperativna radioterapija

 INTRAOPERATIVNA RADIOTERAPIJA

 Intraoperativna radioterapija na bazi elektrona pomoću mobilnog linearnog akceleratora NOVAC 7

 
   Efikasnost zračne terapije u direktnoj je vezi  sa intenzitetom zračenja sa jedne strane, ali i sa nivoom tolerantnosti okolnih osetljivih tkiva. Činjenica je da ukoliko ne postoji vremenski interval između operacije tumora i momenta zračne terapije - lokalna kontrola tumora se značajno povećava.
   Intraoperativnom radioterapijom se zrači ležište tumora neposredno posle operativnog zahvata uz zaštitu okolnih tkiva; zahvaljujući Elektronskoj Intraoperativnoj Terapiji (ELIOT) moguća je aplikacija povećanih doza uz homogenu doznu distribuciju.
Radiobiološki efekat pojedinačne doze ELIOT je 1.5 do 2.5 puta  veći od ekvivalenta frakcionisane doze spoljne zračne terapije. Tako je doza od 21 Gy ekvivalentna 52 Gy frakcionisane spoljne zračne terapije.
 
Kada se radi o tumoru dojke, 1 minut ELIOT zamenjuje 5 nedelja tretmana spoljnom zračnom terapijom
 
   ELIOT omogućava eskalaciju ukupne doze koja bi u drugom slučaju bila toksična za zdrava tkiva: kombinacija ELIOT i spoljne zračne terapije idealan je sistem za smanjenje rekurence tumora posle operativnog zahvata. Tako, ako se doza od 40-50Gy frakcionisane zračne terapije doda na 10 Gy ELIOT, postiže se efektivna doza od 60- 80 Gy.
   Koncept ELIOT se primenjuje u sledećim sličajevima:
  1. karcinom dojke,
  2. kolorektalni kancer,
  3. karcinom pankreasa.
  4. karcinom stomaka,
  5. sarkom mekih tkiva.
   Vreme neophodno za ceo proces (pozicioniranje uređaja u sali, podešavanje tubusa kolimatora na mesto zračenja, isporuka doze i vraćanje uređaja na mesto čuvanja) ne prelazi 15 minuta. Aktuelno vreme zračenja je do 70 sekundi. Dakle 5 nedelja spoljne zračne terapije se zamenjumje sa 70 sekundi ELIOTa.
 
   Ekonomski benefiti:
  • Nema dodatnih građevinskih troškova oko adaptacije prostora
  • Smanjenje liste čekanja za spoljnu zračnu terapiju
  • Nema dodatnih troškova personala
  • Uređaj se može šetati iz jedne operacione sale u drugu- čime se postiže bolja iskoristljivost
  • Inovativnost metode obezbeđuje klinički prestiž u interesu pacijenta  

 

 NOVAC 7

Potpuno inovativna saradnja između hirurških i radioterapijskih odelenja


NOVAC7 je nova generacija mobilnog Linearnog akceleratora koja uvodi značajnu inovaciju u hirurgiju i radioterapiju,donoseći  intraoperativnoj radioterapiji ( IORT)jednu novu dimenziju. Efikasni klinički rezulatati i smanjeni štetni efekti po pacijente, u kombinaciji sa prednostima za kliniku (strukturne, organizacione i ekonomske) čine Novac 7 neophodnim terapijskim sistemom u modernoj onkologiji. 
Bez uticaja na hiruršku opremu i na opremu za monitoring, Novac7 obavi ceo tretman u okviru 15 minuta, dok je za sam čin zračenja potrebno oko jedan  minut. Novac7 aplikatori se lako koriste i lako  sterilišu.
 
Mobilinost
Novac7 je mobilan aparat, koji se sastoji od radijacione jedinice, koja ne emituje X zrake, i kontrolne konzole. Oprema se napaja standardnim izvorom električne energije. 
Njegovo pozicioniranje i kretanje je rutinska operacija;nisu potrebni nikakvi specifični dosimetrijski testovi.
Pokretljivost se postiže motornim sistemom  kojim se uparavlja  pomoću daljinskog upravljača(joy-stick). Lakoća kretanja radijacione glave, sa 6 stepena slobode, omogućava da Novac7 poseduje izuzetnu preciznost u pozicioniranju i centriranju. Mala težina uređaja nema uticaja na stabilnost normalnih podova..
 
Osobine zračnog snopa
Samo nekoliko minuta je potrebno da se pripremi uređaj za zračenje, a manje od 20 sekundi za emitovanje doze od  10Gy na polju od 6 cm. Auto-focusirajuća radijaciona struktura(patentirana) je bez magnetnog sočiva. Geometrijski oblik aplikatora ne zahteva disperzione filtere. 
 
Novac7 je uređaj sa visokm stabilnošću snopa bez obzira na dužinu trajanja. Rasponom energije od 4 do 10 MeV, izbegava se stvaranje neutrona koji bi i u malim količinama predstavljali problem za zaštitu u konvencionalnim operacionim salama.
Novac7 takođe efikasno deluje na  ležište tumora kada su makroskopske hirurške residue evidentne. Sa maksimumom energije,  80% izodoze postiže se dubina od  30 mm.
 
Softver
Novac7 je opremljen sa database management sistemom koji memoriše podatke svakog tretmana: sve kliničke i tehničke detalje pacijenta, parametre  koji se odnose na zračenje, isodozne krive koje korespondiraju sa širokim izborom parametara zračenja.Softver je snabdeven procedurama za upravljanje i veb protokolima za sakupljanje kliničkoh podataka.
 

 Orthoad doo je zvaničan distributer Novaca 7 za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

Imobilizacija pacijenata u radioterapiji
Osiguranje kvaliteta i dozimetrija
Pozicioniranje i praćenje pacijenata
Fantomi za kontrolu kvaliteta
Sistem za planiranje radioterapije
Intraoperativna radioterapija